• Prvý ročník 2015 - začiatok pekného príbehu

    poďme si ho spolu rozpovedať

1. ročník

začínali sme

02. 10. 2015

jednokolový ročník

7 hodín zábavy

a zaujímavého programu

Slovom o ročníku 2015

V piatok 2. októbra 2015 zdolávali deti z okresov Lučenec a Poltár „DIVÍNSKY BOYARD“. Išlo o I. ročník  súťaže určenej pre deti vo veku druhého stupňa základných škôl vo veku 11 – 15 rokov spojenej so vzdelávaním v oblasti prevencie kriminality.

Zámerom súťaže bolo spojenie pohybu detí v prírode a hier s inovatívnymi prvkami vzdelávania a osvety vo vybraných oblastiach prevencie kriminality. K tomu boli podriadené všetky aktivity projektu plánované v krásnom prostredí obce Divín, ktorá je známa kultúrnymi pamiatkami a rôznorodosťou terénu – roviny a vrchy. Projekt DIVÍNSKEHO BOYARDU v tomto prostredí predpokladal zážitok z jeho absolvovania a návštevy deťmi obce Divín.

Na štart sa postavilo 150 súťažiacich v 24 družstvách (po 6 – 7 žiakov). V rukách mali hracie karty s vyznačenými trasami. Súťaž pozostávala zo 6 zastavení – 4 v rozmanitom kopcovitom teréne a 2 v centre obce. Trasa bola zaujímavá, pričom deti boli nútené čítať z mapy a orientovať sa v priestore. Zastavenia sa nachádzali na miestach, navzájom neviditeľných, čo zvyšovalo zvedavosť a vzrušenie detí z celkového putovania. Prvé zo zastavení bolo pri starom dube nad ruinami prírodného amfiteátra, ďalšie nad kaštieľom v bývalom sade Zichyovcov – v Panskej záhrade, tretie pod ruinami hradu Divín a štvrté v lese pod Veľkým vrchom (Adrenalínový park). Ostatné zastavenia boli v centre obce – na námestí a v miestnom parku.

Deti čakali na trase prednášky, rozhovory s pedagógmi a odborníkmi z oblasti prevencie kriminality. Spoznali podstatu majetkovej kriminality a vandalizmu, hrozby drog, omamných a návykových látok, oboznámili sa s možnosťami poškodzovania a ohrozovania ľudských práv. Najviac zážitkov, vzrušenia a adrenalínu im prinieslo zastavenie v Adrenalínovom parku pod Veľkým vrchom, ktorého zvládnutie trasy dalo zabrať i nejednému dospelému… Deti pochopili, že voľný čas sa dá tráviť aj inak ako chatovaním pri počítačoch alebo hrami, a tak sa vyhnúť dôsledkom ohrození virtuálneho sveta. V centre obce čakali súťažiacich ukážky z činnosti príslušníkov Polície SR, Hasičského a záchranného zboru SR, zdravotníckej prvej pomoci v podaní žiakov Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Deti sa dozvedeli pravidlá, postupy a pokyny pri ohrození života pri dopravných nehodách i iných nešťastiach. Pracovníci Finančnej správy SR – Colného úradu, predviedli ukážky práce psov – pátračov a prinesené zbrane a iné pracovné pomôcky. V miestnom parku sa dozvedeli deti o týraní, šikanovaní a zneužívaní detí, rodinných problémoch a problémoch v kolektívoch. Súčasne tu mohli sledovať aj tematické filmy z oblasti prevencie kriminality.

Počas dňa si deti mali možnosť vyskúšať na nádvorí Zichyho kaštieľa tvorivé dielne pod vedením pani učiteľky ZŠ Divín Mgr. Štupákovej – vyrábali kvety šťastia, cestovinové koráliky, medaile pre naj človeka, náramky priateľstva, predmety zdobené servítkovou technikou, menovky do spoločnej záhrady, pojmovú mapu kriminality a plagát za školu, ktorú reprezentovali. Najviac ich zaujal hrnčiarsky kruh. Tá zanietenosť a výsledky detí nemali chybu.

Po súťaži čakalo všetkých pripravené bohaté občerstvenie na nádvorí kaštieľa. Keď dobehlo posledné súťažné družstvo a sčítanie bodov a časov bolo ukončené, nastal čas vyhlásenia výsledkov I. ročníka DIVÍNSKEHO BOYARDU. Na slávnostné vyhodnotenie prijali pozvanie i naši vzácni hostia – Ing. Jozef Halcin, riaditeľ Odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý osobne odovzdal ceny družstvám na medailových pozíciách. Pozvanie prijala i Ing. Lenka Brveníková, krajská koordinátorka prevencie kriminality na Okresnom úrade v Banskej Bystrici a Ing. Branislav Hámorník, prednosta Okresného úradu v Lučenci.

Víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Cinobaňa, na druhom mieste skončili žiaci divínskej základnej školy a o tretie miesto sa podelili družstvá ZŠ Lovinobaňa a 8-ročnej vetvy Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci. Pochopiteľne, víťazné poháre a diplomy nemohlo dostať každé družstvo, aj víťazom vo svojej podstate boli všetci účastníci, ktorí absolvovali I. ročník DIVÍNSKEHO BOYARDU. Každý účastník však dostal na pamiatku Pamätný list a spomienkový predmet s darčekmi z Ministerstva vnútra SR súvisiacimi s problematikou prevencie kriminality. Záver podujatia patril posledným absolventom ZŠ Divín a ich spoločnej piesni pod vedením Radoslava Žilku a Soni Šináľovej, ktorí celé podujatie k spokojnosti všetkých celý deň moderovali.

Počasie nám prialo, jeho lúče usmievavého slnka prihrievali príjemnú atmosféru celého podujatia. Trasa súťaže bola miestami náročná, ale zvládnuteľná a priniesla deťom mnoho zážitkov a veríme, že i vedomostí z problematiky prevencie možných druhov kriminality, ktoré v tomto veku na deti doslova číhajú. Krásne prostredie obce Divín, históriou dýchajúce jej zákutia, mnoho obdivuhodných pamiatok, pripravená boyardová trasa, príjemní ľudia, úsmevy a pohoda učiteľov, radosť a šťastie v tvárach detí – to sú zhrnuté pocity z I. ročníka súťaže „DIVÍNSKY BOYARD – podpora prevencie kriminality detí škôl vzdelávaním, hrami a pohybom v prírode“. Veríme, že predstavoval prvý krok k trvalej tradícii každoročne sa opakujúcej súťaže s názvom DIVÍNSKY BOYARD.

Mapa trasy Divínskeho boyardu

1
2
3
4
5
6
1

miestny park

2

centrum obce

3

pod Veľkým vrchom

4

pod ruinami hradu Divín

5

Panská záhrada

6

pri starom dube nad amfiteátrom