• Divínsky Boyard - organizátor

  JASIV o.z. – aktivity v oblasti regionálneho rozvoja

 • DIVÍNSKY BOYARD - organizátor

  JASIV o.z. – ochrana a prezentácia kultúrno-historického potenciálu obce a regiónu

 • Divínsky Boyard - organizátor

  JASIV o.z. – prezentácia kultúrneho a duchovného dedičstva

 • DIVÍNSKY BOYARD - organizátor

  JASIV o.z. – podpora rozvoja cestovného ruchu

 • DIVÍNSKY BOYARD - organizátor

  JASIV o.z. – organizácia kultúrno-spoločenských akcií

 • DIVÍNSKY BOYARD - organizátor

  JASIV o.z. – inovatívne formy vzdelávania

JASIV o.z. už viac než 8 rokov vyvíja svoju činnosť a aktivity,

vďaka ktorým sú šťastní tí, pre ktorých sú určené

Základná charakteristika

Názov: JASIV občianske združenie
Sídlo: Hradná 451/7, 985 52 Divín
Kontakty:
e-mail: jasiv@sivok.sk
www: www.jasiv.sk

Právna forma: občianske združenie
Dátum registrácie: 7. apríla 2009
IČO: 45 027 463
DIČ: 202 027 463

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo bankového účtu: 203 050 98/6500
IBAN číslo účtu: SK04 6500 0000 0000 2030 5098

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. (účet pre príjem 2 % z daní)
Číslo bankového účtu: 19 – 203 050 98/6500
IBAN číslo účtu: SK87 6500 0000 1900 2030 5098

Meno štatutárneho zástupcu: Ing. Ján Sivok, PhD. predseda občianskeho združenia – štatutárny zástupca
Kontakty:
e-mail: jan@sivok.sk
     tel.: 0908 284 287

Poslanie združenia

Hlavným poslaním JASIV občianskeho združenia je prispievať k zabezpečeniu všeobecného trvalo udržateľného rozvoja zaostalých regiónov Slovenska so zvýšeným ohľadom na región a obec, v ktorom pôsobí a to prostredníctvom aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality života obyvateľov, spoluprácou na rôznych úrovniach formou organizovania kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a športových aktivít.

Ciele združenia

 • komplexný rozvoj zaostalých regiónov cestou dynamizácie prírodného, kultúrneho, historického a sociálneho potenciálu v záujme zlepšenia sociálno-ekonomickej situácie regiónu prostredníctvom podpory, záchrany, zachovania a zveľadenia kultúrneho a duchovného dedičstva a historických odkazov,
 • rozvoj cestovného ruchu so zvýšeným ohľadom na rozvoj obce Divín v nadväznosti na priľahlé Rekreačné stredisko Divín pri vodnej nádrži Ružiná formou podpory rozvoja služieb a podnikania v cestovnom ruchu,
 • vytváranie a prepájanie verejno-súkromných partnerstiev pre efektívne a dlhodobé riešenie problémov regiónu,
 • podieľať sa na príprave, príp. realizácii rozvojových programov, stratégií a koncepcií roz­voja, príp. podnikateľ­ských plánov,
 • iniciovať kultúrno-spoločenské, turistické a vzdelávacie akcie, ktoré na Slovensku, ale aj v zahraničí zviditeľnia a prispejú k propagácii prírodného a kultúrno-historického po­tenciálu regiónu obce Divín, ale aj širšieho regiónu,
 • poskytnúť klientom a partnerom plnú podporu a poradenstvo pri realizácii svojich projekto­vých zámerov a tým dosiahnuť rozvinutie ich potenciálu.

Aktivity združenia

 • rozvíjať aktivity na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni,
 • podporovať rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti cestovného ruchu a agroturis­tiky,
 • zabezpečovať propagáciu a podporu činností zameraných na cielený rozvoj vidieckeho tu­rizmu a cestovného ruchu,
 • aktívne napomáhať zachovaniu remeselných tradícií a pôvodného spôsobu života v re­gió­noch, kultúrneho dedičstva a duchovného odkazu,
 • vyvíjať činnosť smerujúcu k spopularizovaniu kultúrnych a historických pamätihodností,
 • budovať pozitívny vzťah detí a mládeže k historickým a kultúrnym pamiatkam pro­stredníc­tvom priamej účasti na ich ochrane, rekonštrukcii a obnove,
 • prispievať k zvýšeniu participácie lokálnych organizácií a občanov pri riešení problémov súvi­siacich s cestovným ruchom a rozvojom miesta, na ktorom žijú,
 • presadzovať spoluprácu regiónov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a medzinárod­nej spolupráce,
 • spolupracovať s domácimi a zahraničnými organizáciami pri napĺňaní poslania a cieľov zdru­ženia,
 • organizovať a usporadúvať odborné semináre, školenia a iné vzdelávacie aktivity, malé i veľké kultúrne a spoločenské podujatia súvisiace s poslaním združenia,
 • podporiť svojou činnosťou vyhľadávanie finančných zdrojov potrebných na realizáciu jed­notlivých projektových zámerov z prostriedkov grantových programov, štrukturálnych fondov, príp. iných dotačných programov a poskytovateľov finančných podpôr,
 • spracovávať a realizovať projekty pre podávanie žiadostí o poskytnutie finančných pod­pôr z vyššie uvedených zdrojov,
 • publikačná a edičná činnosť smerujúca k tvorbe tlačených a elektronických informačných médií propagujúcich regióny a tak prispieť k ich ďalšiemu rozvoju formou printových, masmediálnych a komunikačných technológií.