• Divínsky Boyard - pravidlá

  metodika, postupy, vyhodnotenie

od roku 2015 píše DIVÍNSKY BOYARD

svoju zaujímavú a pútavú históriu

na úvod – 7 základných nepísaných pravidiel DIVÍNSKEHO BOYARDU

1. Nevyhráva najlepší, ale ten, kto vie spolupracovať.


2. Nevyhráva najrýchlejší, ale ten, kto si vie rozložiť sily.


3. Silnejší pomáha slabšiemu. Rýchlejší pomalšiemu.


4. Nevyhráva jednotlivec, ale všetci. Vyhráva tím.


5. V tíme súťažia piati, ale súťažia ako jedno telo. Ak jedna noha nevládze, musí jej pomôcť druhá.


6. Dôležitá je stratégia a dôvera. Dôvera vo vlastné sily a schopnosti, ale i dôvera v kamarátov v tíme.


7. Dôležité nie sú len priečne pruhované svaly, ale aj mozgové bunky a ich použitie. 


Všeobecné pravidlá

Súťaž pre deti II. stupňa základných škôl a nižšej vetvy osemročných gymnázií vo veku 11 – 15 rokov je rozdelená na dve súťažné kolá. Prvé, semifinálové kolá, sú plánované v období pred koncom aktuálneho školské roku v mesiaci jún. Finálové kolo je plánované na začiatku nového školského roku, v prvej polovici mesiaca september.

Do súťaže sú pozvané základné školy z okresov Lučenec, Poltár, Detva a Zvolen. Prvé zo semifinálových kôl je určené pre deti základných kôl z okresov Lučenec a Poltár a druhé semifinálové kolo patrí žiakom základných škôl z okresov Detva a Zvolen.

Spolu sa súťaže DIVÍNSKY BOYARD zúčastnia žiaci z 12 škôl zo 4 okresov. 

Každá zo škôl, ktoré sú do súťaže vybrané a pozvané, postaví pre semifinálové kolá 4 zmiešané družstvá. Keďže ide o súťaž pre deti II. stupňa základných škôl, jednotlivé družstvá budú zostavené nasledovne: 

1. v 1 družstve bude 5 žiakov,
2. súčasťou družstva budú 2 chlapci a 2 dievčatá (nie je podstatné, z akých ročníkov budú chlapci a dievčatá),
3. v družstve budú zastúpení žiaci po jednom z piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka, t.j. spolu 4 žiaci (o účasti žiakov deviateho ročníka v semifinálových kolách neuvažujeme, pretože v prípade postupu do finále by títo žiaci už neboli žiakmi školy vzhľadom na ich ukončenie povinnej školskej dochádzky),
4. výber piateho člena družstva – kapitána – je na výbere školy – môže to byť chlapec alebo dievča a môže byť z ktoréhokoľvek ročníka zastúpených v družstve.

Pravidlá pre semifinálové kolá

Podstatou semifinálových kôl súťaže DIVÍNSKY BOYARD je spojenie inovatívnej formy vzdelávania v oblasti prevencie kriminality so športom, hrami a pohybom v prírode. K tomu je pripravená súťažná trasa pozostávajúca z deviatich zastavení, pričom súčasťou každého z nich je vzdelávanie v oblasti prevencie kriminality a športové aktivity.

Základom súťaže je absolvovať túto trasu každým družstvom zo 4 družstiev, ktoré reprezentujú svoju školu. Žiaci na jednotlivých zastaveniach na trase získajú:

 1. body za vedomosti preukázané vo vedomostných kvízových testoch z jednotlivých oblastí prevencie kriminality, z ktorých predtým absolvujú krátku prezentáciu, alebo
 2. body získané za športové aktivity a výkony v nich ukázané (buď sú to bodované aktivity alebo časom merané športové aktivity),
 3. rozdielovým ukazovateľom pri vyhodnotení súťaže je doba trvania absolvovania trasy jednotlivých družstiev.


Kto sa stane víťazom semifinálové kola DIVÍNSKEHO BOYARDU a kto postúpi do finále DIVÍNSKEHO BOYARDU?

 • víťazom semifinálového kola DIVÍNSKEHO BOYARDU sa stane družstvo, ktoré na trati získa najviac bodov. Ocenené budú prvé tri družstvá bez ohľadu na to, z ktorej školy budú. To znamená, že na prvých troch miestach sa môžu umiestniť aj dve/tri družstvá z jednej školy, pokiaľ získajú najväčší počet bodov zo všetkých zúčastnených družstiev. V prípade rovnosti počtu bodov bude rozhodujúci čas, za ktorý to – ktoré družstvo absolvuje súťažnú trasu DIVÍNSKEHO BOYARDU.
 • do finále DIVÍNSKEHO BOYARDU postúpia tie školy, ktoré na základe zrátaných bodov ich družstiev získajú najviac bodov. V prípade rovnosti bodov jednotlivých škôl budú rozdielovým ukazovateľom kumulatívny čas získaný družstvami za jednotlivé školy.
 • v prípade 2 semifinálových kôl postúpia do finále 3 najlepšie umiestnené školy z každého semifinále, pričom do finále postúpia 3 najlepšie umiestnené družstvá z každej postupujúcej školy,
 • v prípade 3 semifinálových kôl postúpia do finále 2 najlepšie umiestnené školy z každého semifinále, pričom do finále postúpia 3 najlepšie umiestnené družstvá z každej postupujúcej školy.

Uvedené počty zastávok na trase DIVÍNSKEHO BOYARDU vychádzajú organizácie II. ročníka v roku 2016 a ich počet a zameranie sa môžu v roku 2017 zmeniť.

Trasa semifinálových kôl DIVÍNSKEHO BOYARDU 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Altánok v parku – vzťahy v rodine, v kolektíve, šikanovanie

2

Pred kultúrnym domom – HaZZ a zdravotnícki zachranári

3

Centrum obce pri kostole – Polícia SR a Finančná správa – colníci

4

Husacie námestie – počítačová kriminalita

5

Adrenalínový park pod Veľkým vrchom

6

Na árendáške – migrácie ľudí a obchodovanie s nimi

7

Pod ruinami hradu Divín – základné ľudské práva

8

Panská záhrada – drogy, omamné a psychotropné látky

9

Starý dub nad amfiteáterom – majetková kriminalita a vandalizmus

Pravidlá pre finálové kolo

Vo finále súťaže DIVÍNSKY BOYARD dominuje šport, pohyb v prírode a súťaženie. Na finálovej trase absentuje vzdelávanie v oblasti prevencie kriminality, ktoré je v plnej miere nahradené praktickými ukážkami záchranných a bezpečnostných zložiek, ktoré pôsobia na Slovensku. Tie pripravia okrem praktických ukážok aj kvízové testové otázky, za ktoré jednotlivé družstvá získajú tiež body do hodnotenia súťaže.

Do finále postúpi 6 základných škôl, z ktorých 3 najlepšie družstvá zo semifinálových kôl budú reprezentovať svoju školu i vo finále. Na trase dlhšej viac než 3 km absolvujú všetky družstvá 11 súťažných športových pohybových aktivít a kvízové testové otázky. Za športové disciplíny budú družstvá odmenené bodmi, alebo sa im zaznamená nameraný čas. Rozdielovým merným ukazovateľom pri vyhodnotení súťaže je doba trvania absolvovania trasy jednotlivých družstiev.


Ktorá škola sa stane víťazom DIVÍNSKEHO BOYARDU?

 • víťazom DIVÍNSKEHO BOYARDU sa stane škola, ktorá kumulatívne za svoje družstvá získa najviac bodov. Ocenené budú školy na prvom, druhom a treťom mieste. V prípade rovnosti bodov získaných sumárne jednotlivými školami bude rozdielovým ukazovateľom kumulatívny čas získaný družstvami za jednotlivé školy.
 • oceníme i najlepšie umiestnené družstvá bez ohľadu na to, z ktorej školy budú, tzn. môže sa stať, že na prvých troch miestach sa môžu umiestniť družstvá z jednej školy. V prípade rovnosti počtu bodov bude rozhodujúci čas, za ktorý to – ktoré družstvo absolvuje finálovú trasu DIVÍNSKEHO BOYARDU.

Uvedené počty zastávok na finálovej trase DIVÍNSKEHO BOYARDU vychádzajú z organizácie II. ročníka v roku 2016 a ich počet a zameranie sa môžu v roku 2017 zmeniť.

Mapa finále DIVÍNSKEHO BOYARDU 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Stará vŕba pri potoku – kárové preteky

2

Husacie námestie – spiatočkový pyramídový beh

3

Pod hradom v Pánskej záhrade – lukostrelci

4

Čistinka pri cintoríne sv. Anny – skoky vo vreciach

5

Adrenalínový park pod Veľkým vrchom

6

Veľký vrch – hod na drevený cieľ kruhmi

7

Pod Bukovým vŕškom – streľba zo vzduchovky

8

Nad arendáškou – streľba z katapultu na cieľ

9

Za kaplnkou sv. Anny – hod šípkami na terč

10

Pánska záhrada – prechod po lane medzi dubmi

11

V starom amfiteátri – hod loptičkami do suda

12

Parkovisko pri kaštieli – bezpečnostné a záchranné zložky SR