• Divínsky Boyard - predstavenie súťaže

    podstata, význam, obsah, aktivity a poslanie

takmer 100 dobrovoľníkov zabezpečuje prípravu

DIVÍNSKEHO BOYARDU

Obec Divín

Obec Divín je situovaná neďaleko hlavnej južnej cestnej trasy vedúcej z Bratislavy do Košíc a je známy hlavne ruinami stredovekého hradu, dnes zrekonštruovaným Zichyho kaštieľom, či dvojvežovým gotickým kostolom – dominantou centra obce. V neposlednom rade robí Divín známym i rovnomenné rekreačné stredisko pri vodnej nádrži Ružiná. Okrem toho je obec charakteristická rozmanitou štruktúrou geomorfologického členenia svojho územia – vrchy, kopce, roviny. To všetko tvorí jej rozvojový potenciál, ktorý tvorí základ pri organizácii súťaže pre deti pod názvom DIVÍNSKY BOYARD.

Organizačné zabezpečenie súťaže

Organizátor súťaže:
JASIV občianske združenie


Organizační partneri:
Obec Divín, Základná škola Divín


Organizácie zabezpečujúce odbornú stránku projektu:
bezpečnostné a záchranné zložky:
Polícia SR, Hasičský a záchranný zbor SR, Finančná správa SR – Colný úrad, FALCK a.s. – zdravotní záchranári


Vzdelávanie v oblasti prevencie kriminality:
pracovníci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci, kvalifikovaní pedagógovia ZŠ Divín


Zabezpečenie mimosúťažných aktivít (športové súťaže a tvorivé dielne):
Mgr. Ľudmila Štupáková, súčasní a bývalí žiaci ZŠ Divín


Mediálni partneri:
TV JOJ – Krimi Noviny, Noviny
RTVS – Rádio Regina Banská Bystrica
SME – Novohradské noviny
www.nasnovohrad.sk
www.pluska.sk
DIVÍNČAN – zvesti spod divínskeho hradu

Podstata a zmysel súťaže

Podstatou súťaže, ktorá má za sebou dva úspešné ročníky, je zaujímavou, pútavou a hlavne inovatívnou formou vzdelávania detí vo veku II. stupňa základných škôl primäť deti k záujmu o získanie poznatkov v oblasti prevencie kriminality rôznych druhov, ktoré na ne v predpubertálnom veku zo všetkých strán priam číhajú.

Súťaž je charakterovo rozdelená na dve kolá – semifinálové a finálové kolo. V semifinálových kolách deti zoskupené v päťčlenných družstvách absolvujú skrátenú trasu DIVÍNSKEHO BOYARDU, na ktorej sa stretnú s prezentáciou jednotlivých oblastí prevencie kriminality, ale i rôznymi športovými úlohami a prekážkami. Najzaujímavejšie a najnapínavejšie či adrenalín dvíhajúce pre nich je absolvovanie Adrenalínového parku pod Veľkým vrchom, čo preverí nielen fyzické, ale i psychické sily celého družstva. V centre obce ich čakajú krátke prezentácie a prednášky o činnosti záchranných a bezpečnostných zložiek pri rôznych nehodách, haváriách či požiaroch.

Finále súťaže je postavené na väčších pohybových aktivitách, športovaní a pohybe v prírode. Čaká ich dlhšia, viac než 3,3 km dlhá trasa, náročnejší Adrenalínový park pod Veľkým vrchom, zdolanie Veľkého vrchu, športové disciplíny, streľba zo vzduchovky, luku, ale i katapultu.

Pridanú hodnotu z edukačného hľadiska prinášajú deťom praktické ukážky techniky a reálnej výzbroje jednotlivých zložiek Polície SR (dopravná, poriadková, pohotovostná motorizovaná jednotka, psovodi), Hasičského a záchranného zboru SR so svojou technikou, ale i zásahová sanitka FALCK, a.s. – jednotky zdravotníckych záchranárov. Nezabudnuteľným zážitkom pre deti sú samozrejme ukážky činností pracovníkov Finančnej správy SR – Colného úradu.

K úspechu súťaže nezanedbateľnou mierou prispel existujúci kultúrno-historický potenciál a krásne okolie Obce Divín. Cieľom súťaže je každoročne pripraviť zážitkové vzdelávanie, akciu, vzrušenie a v neposlednom rade hlavne vštepiť deťom zmysel súťaživosti a potreby pohybu v prírode v symbióze s potrebou vzdelávania sa. S prevetranou hlavou to vždy ide akosi ľahšie…

Všetci účastníci semifinálových kôl ako i samotného finále sú ocenení účastníckymi medailami, pamätnými listami a, samozrejme tí najúspešnejší na medailových pozíciách, i vecnými cenami a pohármi pre víťazov. Súťaž prináša pre deti okrem vecných cien a medailí i pocit spolupatričnosti, budovania tímového ducha, podpory jeden v druhého, vieru nielen vo vlastné sily, ale i v sily celého družstva, s ktorým spolu reprezentujú školu.

Súťaž súčasne integruje deti zo znevýhodného sociálneho prostredia a začleňuje i deti s poruchami správania sa a učenia spolu s ostatnými do spoločných aktivít detí. 

Ostatné podmienky súťaže

Cieľová skupina súťaže:
deti vo veku II. stupňa základných škôl, t.j. vo veku 11 – 15 rokov


Kto sa môže súťaže zúčastniť:
– 12 základných škôl z okresov Lučenec, Poltár, Detva, Zvolen, príp. z iných okresov v prípade záujmu a voľných miest
– každá škola nominuje do súťaže 20 žiakov – viac viď v časti pravidlá súťaže


Lokalizácia súťaže
Obec Divín, okres Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj


Štart a cieľ súťaže:
nádvorie Zichyho kaštieľa


Trasa DIVÍNSKEHO BOYARDU – zaujímavé a turisticky vyhľadávané lokality:
Panská záhrada pod hradom, pod ruinami hradu Divín, chodník vedúci lesom, Kalvária, Árendáška, Pod Veľkým vrchom, Veľký vrch, pod Bukovým vŕškom, starý amfiteáter, miestny park v centre obce, námestie obce


Doplnkové aktivity:
nádvorie Zichyho kaštieľa, areál Základnej školy Divín

Edukačný prínos súťaže

Súčasťou súťaže je vzdelávanie v oblasti prevencie kriminality formou prednášok a následne preskúšanie nadobudnutých vedomostí prostredníctvom testových a kvízových otázok na jednotlivých zastaveniach na trase DIVÍNSKEHO BOYARDU

jednotlivé témy v oblasti prevencie kriminality:

majetková kriminalita a vandalizmus

drogová prevencia a psychotropné a omamné látky

základné ľudské práva a hanobenie ľudskej rasy

migrácia ľudí a obchodovanie s ľuďmi

počítačová kriminalita, kyberšikana, hrozby sociálnych sietí

medziľudské vzťahy v rodine, v triede, šikanovanie, integrácia žiakov

činnosť bezpečnostných zložiek – Polícia SR, Finančná správa – Colný úrad

činnosť záchranných zložiek – HaZZ SR, FALCK, a.s. – zdravotnícki záchranári

dopravná výchova a zvládnutie situácie „Ako sa zachovať pri dopravnej nehode“

Doplnkový a kultúrny program

Doplnkový program:

mimosúťažné športové a pohybové aktivity

tvorivé dielne pre deti s množstvom zaujímavých zručnosť, súťaživosť, uvedomelosť, vnímavosť rozvíjajúcich aktivít

penová show

tombola


Kultúrny program:

vystúpenie pop-rockovej skupiny KORD (2015)

vystúpenie účastníka televíznej show Česko Slovensko má talent Petra Juhása (2016)

vystúpenie päťnásobného Zlatého slávika Petra Comorika so skupinou (2016)

Galaprogram jednotky Čestnej stráže prezidenta SR so sprievodom Vojenskej hudby z Banskej Bystrice (2016)